نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:51:58 AM 1399 / 07 / 07
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: