نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:58:13 AM 1398 / 03 / 28
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1398 / 02 / 19  -8:55 تعداد مشاهدات :256


--1398 / 02 / 12  -12:23 تعداد مشاهدات :255


--1398 / 02 / 08  -12:21 تعداد مشاهدات :148


--1398 / 01 / 22  -9:2 تعداد مشاهدات :330


--1397 / 12 / 25  -11:11 تعداد مشاهدات :206


--1397 / 12 / 23  -10:29 تعداد مشاهدات :424


--1397 / 11 / 13  -12:52 تعداد مشاهدات :630


--1397 / 10 / 24  -13:8 تعداد مشاهدات :708

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: