نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:24:03 AM 1399 / 07 / 07
 
   
     
 
نتایج جستجو