نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:03:04 PM 1398 / 03 / 30
 
   
     
 
نتایج جستجو