نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:01:43 PM 1398 / 11 / 29
 

کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و عوارض بیمارستانی:

این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر ، روند مرگ و میر ، جلوگیری از موارد مرگ ومیر قابل اجتناب ، ابعاد قانونی موضوع ، عوارض بیمارستانی و روند آنها ، تجزیه و تجلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده ، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ....... تشکیل میگردد.

اهداف و وظایف:

 • بررسی منظم همه موارد مرگ و میر
 • بررسی دوره ای عوارض
 • پیگیری موارد قانونی
 • تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه
 • تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی
 • اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر در بیمارستان
 • بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان
 • برگزاری کنفرانس های مورتالیته و موربیدیته در سطح بیمارستان

ترکیب کمیته

الف- ترکیب ثابت

 • رئیس بیمارستان یا نماینده وی که باید پزشک باشد
 • یک نفر متخصص آسیب شناسی
 • یکی از پزشکان با سابقه و مجرب بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
 • رئیس بخش بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان
 • معاون آموزشی در بیمارستانهای آموزشی

ب- ترکیب متغیر

 • رئیس بخش مربوطه
 • پزشک مسئول بیمار حسب مورد
 • یک نفر پزشک متخصص کارشناس
 • متخصص آزمایشگاه بالینی
 • سایر افراد به تشخیص کمیته و یا حسب ضرورت
   

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردیده و صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت امور درمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گردد . بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش ، مشتمل بر نظریه معاونت امور و دارو باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گردد . صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود

تبصره : در بیمارستانهای بزرگ و بیمارستانهای آموزشی زیر کمیته های این کمیته مهم بایستی در سطح 4 بخش اصلی با ترکیب مناسب تشکیل گردد :

 • کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر بخش داخلی
 • کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر بخش کودکان و نوزادان
 • کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر بخش جراحی
 • کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر بخش زنان و مامائی

این زیر کمیته های فرعی بایستی به صورت منظم تشکیل جلسه داده ،موارد مطروحه را صورتجلسه نموده ، به کمیته بیمارستانی گزارش نمایند . در زمان بحث پیرامون این موارد نماینده ای از زیر کمیته مربوطه باید حضور داشته باشد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر