نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:02:34 PM 1398 / 11 / 29
 

 کمیته سوانح ، فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه:

 • نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد امداد رسانی درمان و باز توانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی در بیمارستان مربوطه
 • نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها مانند سوختگیها ، حوادث غیر مترقبه ، مسمومیتها ، حوادث شیمیایی ، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد
 • تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی
 • برنامه ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و موثرو همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیر مترقبه
 • تجهیز بیمارستان و واحدها و بخشهای مربوط به حوادث و سوانح ، بر اساس ضوابط اعلام شده و در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور
 • نظارت بر حضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بخشهای اورژانس ، مراقبت ویژه و ......بر اساس ضوابط استا ندارد این قبیل بخشها
 • جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبارتشکیل گردیده و صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت امور درمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گردد بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش ، مشتمل برنظریه معاونت امور و دارو باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آ ن استفاده گردد.
 • تهیه گزارشات ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگی بیمارستان از نقطه نظر حوادث و سوانح و فوریتها ، عملکرد گذشته ، مشکلات ، کمبودها ، برنامه ریزی انجام شده برای شرایط جاری ، برنامه های آینده و پیشنهادات اصلاحی . این گزارش بایستی مشابه گزارشات هر جلسه ، به دانشگاه منعکس گردد در دانشگاه علاوه بر بررسیهای در سطح معاونت امور درمان و دارو ، گزارشات ادواری و سالیانه باید تلخیص و جهت شورای ارزشیابی دانشگاه نیز ارسال گردد. صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.

اهم وظایف در زمینه حوادث غیر مترقبه عبارت است از :

 • بررسی و تعیین حوادث غیر مترقبه محتمل و منتظر الوقوع در منطقه
 • تهیه برنامه های اجرائی در زمینه حوادث غیر مترقبه بر اساس ضوابط و دستور العمل های مربوطه
 • تعیین فردی که در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه ، مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده عهده دار باشد . بدیهی است افراد جانشین نیز باید از قبل تعیین شده باشند تا در هر زمان اجرای این مسئولیت تضمین گردد این فرد باید دارای توان و تجربه مدیریتی و دارای شناخت لازم از مسائل مربوط به حوادث غیر مترقبه و فوریتهای پزشکی باشد.
 • تعیین برنامه از قبل آ'ماده شده مجموعه بیمارستان در مورد تغییرات ضروری و سریع در بیمارستان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه ، برای حصول آمادگی تمام عیار جهت پذیرش و مداوای مصدومین و سایر نیازها ( در این مورد باید فلوچارت بیمارستان در این موارد اضطراری تهیه و نحوه تبدیل سریع بیمارستان از حالت فلو چارت عادی به فلوچارت اضطراری پیش بینی و به همه افرادی که در این خصوص دارای نقشی هستند آموزش داده شود .در این فلوچارت باید محل استقرار ستاد حوادث غیر مترقبه ، محل تریاژ ، محل مداوای بیماران سرپائی ، نقاهتگاه ، بخشهای بستری و نحوه دایر نمودن تختهای اضافی ، انتظامات و همه پیش بینی های لازم منظور شده باشد.)
 • بررسی فضاها و ساختار های اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد رسانی و درمان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و هماهنگیهای لازم با مسئولین این اماکن جهت توجیه و جلب مشارکت ایشان.
 • تشکیل تیمهای امداد رسانی و درمان و شیفت بندی پرسنلی جهت عملکرد در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه ، آموزش این تیمها و توجیه ایشان و برگزاری مانورهای تمرینی ادواری جهت حفظ آمادگی مستمر این تیمهای حیاتی
 • بررسی استحکام و مقاومت بیمارستان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه و تلاش مستمر و برنامه ریزی جهت رساندن ساختار بیمارستانی به استانداردهای بالای ایمنی در حداقل زمان ممکن در رابطه با حوادث غیر مترقبه
 • تلاش مستمر و برنامه ریزی در جهت تجهیز و تکمیل امکانات به منظور عملکرد موثر و بدون وقفه در زمان حوادث غیر مترقبه
 • ایجاد یک سیستم ارتباطی کارآمد درون بیمارستانی و دارای امکان عملی ارتباط فوری با مسئولین محلی ، ستادهای حوادث غیر مترقبه و سایر مراکز در زمان وقوع این حوادث
 • پیش بینی سیستم ثبت اطلاعات و مدارک پزشکی جهت استفاده عملی در زمان حوادث غیر مترقبه
 • آموزش و مهارت آموزی کلیه پرسنل بیمارستان در رابطه با عملکرد در زمان حوادث غیر مترقبه
 • ایجاد هماهنگیهای لازم با ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه مربوطه

ترکیب:

 • سرپرست علمی اورژانس
 • ریاست بیمارستان یا مسئول فنی بیمارستان
 • مدیر بیمارستان
 • نماینده تام الاختیار و مطلع از دفتر پرستاری
 • سرپرستار بخش اورژانس
 • یک نفر متخصص بیهوشی عمومی ( ترجیحا از متخصصین همکار با اورژانس)
 • یک نفر متخصص جراحی عمومی ( ترجیحا از روسای بخش ها)
 • یک پزشک با تجربه به پیشنهاد سرپرست علمی اورژانس و تصویب ریاست بیمارستان ( ترجیحا از سایر تخصصها )
 • نماینده ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه مربوطه
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر