نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:02:52 PM 1398 / 11 / 29
 

کمیته اسنا د و مدارک پزشکی:

برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات و آ'مار ضروری است . وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک مینماید. پرونده های پزشکی احتمالاً مفید ترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار میروند . ( جزئیات وضعیت بیماران – تعامل بین بیماران و پرسنل درمانی – اطلاعات در مورد نتایج درمانی در این پرونده ها بسهولت قابل استحصال میباشد.

از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی ، امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر میباشد . ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است .

استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار میرود.

نهایتاً موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر