نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:17:35 AM 1398 / 03 / 01
 

  طیف فعالیت های کاردرمانی درروانپزشکی شامل:

1- فعالیتهای روزمره زندگی یا مراقبت از خود self care
2- کار یا فعالیت های مولد
3- فعالیت ها و بازی های تفریحی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر