نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:03:11 PM 1398 / 11 / 29
 

  طیف فعالیت های کاردرمانی درروانپزشکی شامل:

1- فعالیتهای روزمره زندگی یا مراقبت از خود self care
2- کار یا فعالیت های مولد
3- فعالیت ها و بازی های تفریحی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر