نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:31:41 PM 1398 / 12 / 08
 

Simple HTML ...

ردیف

عنوان کتاب

موضوع

1

دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان 2019

روانپزشکی

2

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

روانپزشکی

3

دستنامه فرمول بندی زیستی-روانی اجتماعی

روانپزشکی

4

فوریتهای روانپزشکی براساس DSM/5

روانپزشکی

5

ضروریات DSM/5

روانپزشکی

6

DSM/5به زبان ساده

روانپزشکی

7

مشاوره روانپزشکی با نمونه های بالینی

روانپزشکی

8

درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک

روانشناسی

9

ازخانه تا مدرسه بااوتیسم

روانشناسی

10

زندگی خود را دوباره بیافرینید

روانشناسی

11

هنر درمان

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

عنوان کتاب

ردیف

Psychiatry

Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry

1

Psychiatry

Harrison’s Principles of Internal Medicine- 2018

2

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر