نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:01:45 PM 1398 / 11 / 29
 

برنامه آموزشی دستیاران روانپزشکی دروه کودک و نوجوان

 

ساعت

 

روز

9-8

10-9

13-10

شنبه

Morning

درمانگاه کودک و نوجوان

(دکتر سپهرمنش)

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

(case report/interview،ژورنال/کنفرانس ادواری)

دوشنبه

درمانگاه کودک و نوجوان

(دکتر عصاریان)

سه شنبه

کنفرانس تخصصی دستیاری

درمانگاه رفتارهای پرخطر کودک و نوجوان

(دکتر عصاریان و دکتر سپهرمنش)

چهارشنبه

Morning

برنامه های آموزشی گروه کودک و نوجوان

(ژورنال-lecture-parenting-text review)

پنج شنبه

Grand Round

 

برنامه دوماهه دستیاران نورولوژی

 

ساعت

 

روز

9-8

10-9

13-10

شنبه

Morning

ویزیت بخش

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

(case report/interview،ژورنال/کنفرانس ادواری)

دوشنبه

روانپزشکی جامعه نگر و بازتوانی روانی-اجتماعی

ویزیت بخش

سه شنبه

ویزیت بخش

درمانگاه روانپزشکی بزرگسالان

 

چهارشنبه

Morning

ویزیت بخش

پنج شنبه

Grand Round

 
برنامه هفتگی دستیاران روانپزشکی جامعه نگر 

ساعت

 

روز

8الی 9

9 الی 10

10 الی 11

11 الی 12

12 الی 13

شنبه

گزارش صبحگاهی

معاونت بهداشتی

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

دوشنبه

جلسه تیم بازتوانی

درمانگاه پیگیری

بازدید از منازل

سه شنبه

Adventure therapy

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

آموزش بیماران

آموزش خانواده

پنج شنبه

برنامه های آموزشی دستیاری

 

برنامه هفتگی دستیاران روانپزشکی دوره اعتیاد 

ساعت

 

روز

8الی 9

9 الی 10

10 الی 11

11 الی 12

12 الی 13

شنبه

گزارش صبحگاهی

درمانگاه سوء مصرف مواد

(درمانگاه امیریه)

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

دوشنبه

بخش روانپزشکی

درمانگاه بزرگسالان

سه شنبه

کنفرانس تخصصی دستیاری

بخش روانپزشکی

درمانگاه سوء مصرف مواد

(درمانگاه امیریه)

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی و

بخش روانپزشکی

درمانگاه وابستگی به نیکوتین

پنج شنبه

Tex Review

 

 

برنامه هفتگی دستیاران روانپزشکی سالمندان

ساعت

 

روز

8الی 9

9 الی 10

10 الی 11

11 الی 12

12 الی 13

شنبه

گزارش صبحگاهی

بخش روانپزشکی

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

دوشنبه

جلسه تیم بازتوانی

بخش روانپزشکی

سه شنبه

کنفرانس تخصصی دستیاری

کلینیک سالمندی

برنامه های آموزشی مراقبین سالمندان

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

بخش روانپزشکی

پنج شنبه

Grand Round

 

 
 

 

برنامه هفتگی دستیاران روانپزشکی دوره سایکوسوماتیک

ساعت

 

روز

8الی 9

9 الی 10

10 الی 11

11 الی 12

12 الی 13

شنبه

گزارش صبحگاهی

Liason psychiatry

(دکترمنایی)

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

دوشنبه

Psychosomatic

Text  Review

Liason psychiatry

(دکتر برنا)

سه شنبه

کنفرانس تخصصی دستیاری

کلینیک سالمندی

Liason psychiatry

(دکتر منایی)

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

بخش روانپزشکی

(دکتر برنا)

پنج شنبه

Grand Round

 Liason psychiatry

(دکتر منایی)

 

 

برنامه هفتگی دستیاران روانپزشکی قانونی

ساعت

 

روز

8الی 9

9 الی 10

10 الی 11

11 الی 12

12 الی 13

شنبه

گزارش صبحگاهی

درمانگاه روانپزشکی قانونی

یکشنبه

برنامه های آموزشی گروه روانپزشکی

دوشنبه

جلسه تیم بازتوانی روانی اجتماعی

کمیسیون روانپزشکی قانونی

سه شنبه

کنفرانس تخصصی دستیاری

ارزیابی مشکلات حقوقی و قانونی  بیماران در بخش

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

درمانگاه روانپزشکی قانونی

پنج شنبه

درمانگاه روانپزشکی قانونی

جلسات کمیسون پزشکی

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر