نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:26:12 PM 1398 / 12 / 08
 

11/4/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه دوبیمار جدید به واحد بازتوانی جهت پیگیری معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

25/4/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه یک بیمار جدید به واحد بازتوانی جهت پیگیری معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

1/5/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه یک بیمار جدید به واحد بازتوانی جهت پیگیری معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

8/5/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا وجناب دکتر منایی و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

22/5/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

97/5/29

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه دوبیمار جدید به واحد بازتوانی جهت پیگیری معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

5/6/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه واحد بازتوانی ونحوه فعالیت آن توسط خانم دکتر برنا برای اینترنهای جدید معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

97/7/2

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه جناب اقای دکتر احمدوندوحضور خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه واحد بازتوانی ونحوه فعالیت آن توسط خانم دکتر برنا وخانم دکتر براتی برای اینترنهای جدید معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

9/7/97

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

97/7/16

امروز جلسه بازتوانی باریاست جلسه خانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی –اینترنها-روانشناسان –کاردرمانگران ومددکار مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل گردید.

دراین جلسه واحد بازتوانی ونحوه فعالیت آن توسط جناب دکتر لطیفی برایدستیاران جدید معرفی گردید. وهمچنین اعضای محترم تیم بازتوانی گزارشات پیگیریهای بیماران تحت پوشش بازتوانی رابه عرض رساندندودرمورد بهبود وضعیت بیماران بحث وتبادل نظر شد.

23/7/97

امروز جلسه  بازتوانی باحضورآقای دکتر منایی وخانم دکتر برنا و دستیاران روانپزشکی وروانشناسان ومددکار این مرکز در اتاق جلسات بازتوانی تشکیل شد .

اعضا گزارش پیگیری وضعیت بیماران خودرا اعلام نمودند.وبرای بهبود دوضعیت انها بحث و تبادل نظر شد.

دراین جلسه پیگیری  بیماران دستیاران قبلی به دستیاران جدید انتقال داده شد. وهمچنین سه بیمارجدید برای پیگیری به بازتوانی معرفی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر