نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:06:50 PM 1398 / 12 / 08
 

بخش اطفال

مسئول واحد:محبوبه جوبی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

اسامی یرسنل بخش اطفال

اکرم سادات فصل الهی

زهرا ملایی

سعید سلمانی زاده

مهدی عظیمی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر