نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:11:12 AM 1398 / 12 / 03
 

این واحد بمنظور توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش دانش با استفاده از توانایی های بالقوه بیمارستانها و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران با مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بهمن ماه سال 95 راه اندازی شده است .این واحد با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات برای انجام این کار پایه گذاری شده است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر