نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:02:15 PM 1398 / 11 / 29
 

اهم وظایف مسئول آموزش به بیمار در بخش

1. انجام هماهنگی مستمر برای تمامی اقدامات مرتبط با آموزش بیماران با سرپرستار و سوپروایزر آموزشی

2. برنامه ریزی و انجام نیاز سنجی آموزشی از بیماران بخش

3. اولویت بندی نیازهای آموزشی بیماران بخش

4. طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی انجام شده

5. پیشنهاد برنامه های آموزشی بخش توسط سرپرستار به مدیریت پرستاری

6. اجرای برنامه های آموزشی بیماران بر اساس نیاز سنجی انجام شده پس از تائید و ابلاغ مدیر پرستاری

7. برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلتها و جزوات آموزشی بر اساس استانداردها و تهیه بانک اطلاعاتی آموزشی

8. پیش بینی منابع مالی و تسهیلات آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت ها

9. مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت ها

10. ارزیابی و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش های ارائه شده

 

خانم فاطمه عبدلی  روانشناس بالینی و مسئول آموزش به بیمار

آقای احسان قدیری  رابط آموزشی بخش مردان

خانم زهرا خیرخواه رابط آموزشی بخش زنان

آقای احسان مسافری رابط آموزشی بخش اورژانس مردان

خانم فاطمه مهدوی رابط آموزشی بخش اورژانس زنان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر