نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:01:46 AM 1399 / 07 / 07
 

برنامه عملیاتی سال 95واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان بیمارستان کارگرنژاد

 
 

هدف کلی: توانمند سازی منابع انسانی بیمارستان                                                                                                 

 

استراتژی : طراحی و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با نیازهای عملیاتی واحدها                               

 

شاخص های عمده برنامه:                                                                                                                             

 

نیازسنجی دوره های آموزشی مورد نیاز شغل های مورد تصدی کارکنان                                                                  

 

اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی نیازسنجی شده                                                                                        

 

نظارت بربرگزاری، ارزشیابی، اثربخشی دوره های آموزشی                                                                                

 

تعداد دوره های ثبت شده در نرم افزار در سال 90: 5عنوان دوره                                                                          

 

جدول فعالیتهای برنامه

 

ردیف

عنوان فعالیت

مسئول اجرا

زمان اجرا

شیوه پایش و ارزشیابی

 
 

1

 نیازسنجی آموزشی بر اساس تجزیه و تحلیل شغل و شاغل

کارشناس آموزش واحد

تاپایان فروردین ماه

بررسی بانک دوره ها

 

2

 توانمندسازی کارکنان براساس چالشهای موجود، نیاز سیستم با تعیین اولویتها

کارشناس آموزش و توانمندسازی

در طول سال

برگزاری دوره های آموزشی

 

3

اخذ مجوز های دوره ها

مسئول آموزش و توانمندسازی

هرشش ماه

برگزاری کمیته آموزش بیمارستان

 

4

بازنگری و طراحی دوره های آموزشی در فصلهای آموزش کارکنان

کارشناس آموزش واحدها

در طول سال

تصویب توسط کمیته اجرایی آموزش

 

5

ورود اطلاعات آموزشی درنرم افزار آموزش کارکنان

مسئول آموزش و توانمندسازی

در طول سال

تأیید گواهینامه های آموزشی

 

6

ارزشیابی هر دوره از حیث استاد و محتوا و ..... و ثبت مقادیر آن

 مسئول آموزش و توانمندسازی

در طول سال

ارزشیابی در پایان هر دوره

 

7

دریافت گزارشات گوناگون و تجزیه و تحلیل آن بر اساس داده ها

کارشناس آموزش و توانمندسازی

در طول سال

گزارشگیری از نرم افزار آموزش کارکنان

 

8

همکاری با کارگزینی در ارزشیابی کارکنان

کارشناس آموزش واحد

پایان سال

 ارزشیابی به موقع کارکنان

 

9

اعلام ساعات آموزشی کارکنان به کارگزینی

کارشناس آموزش واحد

پایان سال

احتساب ساعت آموزشی در احکام

 

10

صدور گواهی آموزشی جهت مدرسین دورها

آموزش و توانمندسازی کارکنان

پایان دوره

صدور گواهی تدریس

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر