نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:42:59 AM 1398 / 12 / 03
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دفتر آموزش مداوم دانشگاه

نوع برنامه : کنفرانس های علمی ادواری روانپزشکی در جامعه

)community and psychiatry)

دبیر علمی: دکتر افشین احمدوند- روانپزشک- دانشیار دانشگاه

مکان برگزاری: سالن بیمارستان کارگرنژاد

تاریخ های برگزاری: 30/1/94، 13/2/94، 3/3/94 ،24/3/94، 4/5/94

25/5/94، 5/7/94، 26/7/94، 17/8/94، 8/9/94، 29/9/94، 20/10/94، 11/11/94، 2/12/94

نحوه اجرا : به صورت عام

 

 

تاریخ

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام سخنران

تخصص سخنران

30/1/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

ادبیات و روانپزشکی

دکتر گودرز عکاشه

              روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر گودرز عکاشه

دکتر عبداله امیدی

روانپزشک

روانشناسی بالینی

13/2/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

حشیش

دکتر ابوالفضل احیایی

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر ابوالفضل احیایی

دکتر فاطمه سادات قریشی

روانپزشک

روانپزشک

3/3/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

مولوی و درمان های رفتاری موج سوم 

دکتر عبداله امیدی

روانشناسی بالینی

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر عبداله امیدی

دکتر گودرز عکاشه

روانشناسی بالینی

روانپزشک

24/3/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

محرک ها

دکترابوالفضل احیایی

روانپزشک

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکتر ابوالفضل احیایی

دکتر فطمه السادات قریشی

روانپزشک

روانپزشک

4/5/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

سیگار

دکتر ابوالفضل احیایی

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

        دکتر ابوالفضل احیایی

دکتر علی فیروزی زاده

روانپزشک

                    روانپزشک

25/5/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

اضطراب

دکتر علی فیروزی زاده

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر علی فیروزی زاده

دکتر افشین احمدوند

روانپزشک

روانپزشک

 

تاریخ

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام سخنران

تخصص سخنران

5/7/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

بهداشت روان کودکان در حوادث- مرگ

دکتر فاطمه عصاریان

فوق تخصص روانپزشک کودکان

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر فاطمه عصاریان

دکتر زهرا سپهرمنش

فوق تخصص روانپزشک کودکان

فوق تخصص روانپزشک کودکان

26/7/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

بیماری های روان تنی

دکتر فرناز اعتصام

روانپزشک

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکتر فرناز اعتصام

دکتر فاطمه سادات قریشی

روانپزشک

روانپزشک

17/8/94

30/10- 15/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

دنیای مجازی و جامعه انسانی

دکتر افشین احمدوند

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

دکتر افشین احمدوند

دکتر عبداله امیدی

روانپزشک

روانشناسی بالینی

8/9/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

بلوغ در انسان

(جنبه های روانشناختی بلوغ در انسان)

دکتر زهرا سپهرمنش

 

فوق تخصص روانپزشک کودکان

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر گودرز عکاشه

فوق تخصص روانپزشک کودکان

روانپزشک

29/9/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

اختلالات خلقی

دکتر روح اله نوریان

 

روانپزشک

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکترروح اله نوریان

دکتر فاطمه عصاریان

روانپزشک

فوق تخصص روانپزشک کودکان

20/10/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

اختلالات شخصیت

دکتر روح اله نوریان

روانپزشک

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکتر روح اله نوریان

دکتر فاطمه السادات قریشی

روانپزشک

روانپزشک

11/11/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

سایکوز

دکتر فاطمه سادات قریشی

روانپزشک

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر زهرا سپهرمنش

روانپزشک

فوق تخصص روانپزشک کودکان

2/12/94

30/11-25/11

تلاوت قرآن مجید

30/13/-30/11

بهداشت روان در مدارس

دکتر فاطمه عصاریان

فوق تخصص روانپزشک کودکان

14-30/13

پرسش و پاسخ

دکتر فاطمه عصاریان- دکتر زهرا سپهرمنش- دکتر فاطمه سادات قریشی-دکتر افشین احمدوند

فوق تخصص روانپزشک کودکان

روانپزشک

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر