نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:20:26 PM 1398 / 12 / 06
 

سه شنبه مورخ 3/2/92 : برگزاری اولین جلسه آموزش روانی خانواده

سه شنبه مورخ 10/2/92 : دومین جلسه کلاسهای آموزش روانی خانواده ها

چهارشنبه مورخ 1/3/92 : برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از خودکشی ویژه بهورزان

پنج شنبه مورخ 2/3/92 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه بهورزان

شنبه 4/3/92 : برگزاری سمینار دوره ویژه بررسی مسائل و مشکلات زناشویی و جنسی و راهکارها

سه شنبه مورخ 17/3/92 : سومین جلسه آموزش روانی خانواده

دوشنبه مورخ 20/3/92 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه پزشکان

سه شنبه مورخ 21/3/92 : جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه بیماریهای مرتبط با وسواس

چهارشنبه مورخ 22/3/92 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی وِیژه پزشکان

سه شنبه مورخ 24/3/92 : چهارمین و آخرین جلسه آموزش روانی خانواده

شنبه مورخ 25/3/92 : برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از خودکشی ویژه کارشناسان

دوشنبه مورخ 27/3/92 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه کارشناسان

سه شنبه مورخ 28/3/92 : دومین جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه اختلالات وسواس

چهارشنبه مورخ 29/3/92 : برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه کارشناسان

سه شنبه مورخ 5/6/92 : جلسه آموزش روانی خانواده با حضور خانواده بیماران روانپزشکی و اعضاء تیم بازتوانی

سه شنبه مورخ 12/6/92 : دومین جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه بیماران سایکوتیک

چهارشنبه مورخ 20/6/92 : سومین جلسه آموزشی روانی خانواده در زمینه بیماران سایکوتیک

 چهارشنبه مورخ 27/6/92 : آخرین جلسه آموزش روانی خانواده

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر