EN |
    ورود
   11:32:46 AM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 03 / 01
 

آخرین جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه بیماران سایکوتیک با محوریت درمانهای غیردارویی و بازتوانی بیمار برگزار شد و در پایان خانواده ها به طرح سوالات خود پرداخته و اعضاء تیم بازتوانی به سوالات و ابهامات آنان پاسخ و پمفلت های آموزشی در اختیار خانواده ها قرار گرفت.