EN |
    ورود
   2:55:29 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 04 / 25
 

چهارمین و آخرین جلسه آموزش روانی خانواده ها با موضوع درمانهای غیردارویی و بازتوانی در محل بازتوانی کارگرنژاد برگزار گردید و در پایان خانواده ها به بیان نقطه نظرات و سوالات خود در ارتباط با بیماران پرداختند و اعضاء تیم بازتوانی بیمارستان به سوالات پاسخ و راهنمایی لازم انجام شده و پمفلت های آموزشی در اختیار خانواده ها قرار گرفت.