EN |
    ورود
   10:48:26 AM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 12 / 03
 

سومین جلسه آموزش روانی خانواده با موضوع آموزش مهارتهای حل مسئله - علائم هشداردهنده در واحد بازتوانی برگزار گردید.