نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:55:29 PM 1398 / 12 / 08
 

سال 1391 : (گروه درمانی و خانواده درمانی) : 22 ساعت در ماه

سال 1392 :( گروه درمانی و خانواده درمانی) : 22 ساعت در ماه

سال 1393: (گروه درمانی وخانواده درمانی) :8  ساعت در ماه

سال 1394: (گروه درمانی وخانواه درمانی) :  8 ساعت در ماه

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر