نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:33:28 PM 1398 / 12 / 08
 

سال 1391 : (تا کنون هیچ گونه شکایتی گزارش نشده است)

سال 1392 : 1 مورد

سال1393: 1مورد ماه فروردین

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر