نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:05:45 PM 1398 / 04 / 25
 

 

سال 1392 :48/6% خیلی خوب 46/33% متوسط 3/4% ناراضی

سال63:1393% خیلی خوب 29% متوسط 7% نظری ندارم 1%ناراضی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر