نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:49:29 PM 1398 / 12 / 06
 

 

سال 1392 :48/6% خیلی خوب 46/33% متوسط 3/4% ناراضی

سال63:1393% خیلی خوب 29% متوسط 7% نظری ندارم 1%ناراضی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر