نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:53:19 PM 1398 / 11 / 29
 

0% ( با توجه به خریداری 90% دستگاههای تجهیزات پزشکی در آذر ماه 1391 نیازی به کالیبراسیون در یکسال اول نبوده است)

سال 1392 : 100%

سال1393: 100%

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر