نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:03:02 AM 1398 / 12 / 03
 

سال 1391 : 4 سازمان (امداد - مسلح - خدمات درمانی - تامین اجتماعی)

سال 1392: 4 سازمان (امداد - مسلح - خدمات درمانی - تامین اجتماعی)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر