نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:11:31 AM 1398 / 02 / 30
 

سال 1391 : 10،000،000 ریال

سال 1392 : 12،000،000 ریال

سال1393:    20،000،000 ریال

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر