نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

8:58:08 AM 1399 / 07 / 07
 

سال 1391 :     5/3% رضایت کامل            60/5% متوسط         34/2%  رضایت کم  

سال 1392 :     14/4 % رضایت کامل        58% متوسط             27/9% رضایت کم

سال 1393:     20/1 % عالی                   31/5%خوب             27/6%متوسط         20/8%ضعیف

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر