نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:10:03 PM 1398 / 11 / 29
 

دکتر افشین احمدوند

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر زهرا سپهرمنش

دکتر فاطمه عصاریان

دکتر علیرضا مروجی

دکتر زهرا مومن هروی

دکتر مرضیه اخباری

دکتر اربابی

رضوان ساعی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر