نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:39:54 PM 1398 / 12 / 08
 

مدیریت

بخش همودیالیز بیمارستان اخوان کاشان بامسئولیت فنی جناب آقای دکتر علیرضا سلیمانی فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشارخون و سرپرستاری جناب آقای علی محمد باصری اداره میشود. ضمنا پرستار مربوط به دیالیز صفاقی این مرکز خانم نرگس باقری نژاد می باشد.

این مرکز از نظر نیروی انسانی شامل:

19 نفر پرستار ، یک نفر تکنسین دیالیز ,7نفر پرسنل خدمات و کمک بهیارمی باشد که حدودا 90٪به صورت پیمانی ورسمی خدمت می کنند.

پذیرش:

هر بیمار با ارائه نامه کتبی از طرف نفرولوژیست وارائه آزمایشات مربوط به عملکرد کلیه ودفترچه بیمه وکارت شناسایی در این مرکز پذیرش می شود.دربدو ورود هر بیمار به این مرکز یک جلسه توجیهی برای بیمار وخانواده وی با حضور مسئول بخش وپرستار آموزش به بیمار برگزار می شود وکلیه قوانین وخدمات بخش به اطلاع بیمار وخانواده وی می رسد.به طور روتین6جلسه اول همودیالیز بیماران تازه پذیرش شده به صورت ثابت صبح جهت پیگیری امور مربوط به آموزش و واکسیناسیون و بررسی از نظر آنتی ژن برنامه ریزی می شود.

آموزش به بیمار:

در جلسه اول همودیالیز همراه بیمار (نزدک ترین فرد بیمار یا کسی که از او مراقبت می کند) تحت آموزش های لازم در زمینه رژیم غذایی داروها مراقبت از فیستول و....قرار می گیرد وخود بیمار به صورت جداگانه توسط پرستار مربوطه تحت آموزش قرار می گیرد.کسب فیدبک از طرف بیمار وهمراه وی از نظر اطمینان ازفراگیری اطلاعات وآگاهی لازم جهت مراقبت از خود از طریق فرمهای مخصوص که شامل سوالاتی در این زمینه می باشد صورت می گیرد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر