روز جهانی مددکاری مبارک

سومین سه شنبه ماه مارس(21 مارس)مصادف با یکم  فروردین 1396 روز جهانی مدد کاری


 

3:11:18 AM 1396 / 01 / 10
 
فرم های مربوط به معرفی و ضمانت وام
فرایند تکمیل و تأیید فرم ضمانت نامه 
 
1- امضاء واحد مالی(5 دقیقه)
2- امضاء واحد کارگزینی(5 دقیقه)
3- تایپ درخواست(10دقیقه)
4- پاراف و تأیید کارگزینی(5دقیقه)
5- امضاء ریاست یا مدیریت(5دقیقه)
6- شماره و مهر کارگزینی(7دقیقه)
نکاتی که باید مدنظر قرار گیرند.
کارکنان محترم توجه داشته باشند هر کارمند طبق مقررات موجود تنها به میزان حقوق خود می تواند ضمانت بانکی افراد دیگررا برعهده گیرد

تبصره1: هر کارمند حد اکثر تا 3 بار می تواند ضمانت بانکی را بر عهده بگیرد
تبصره2: ضمانت بانکی فقط جهت همکاران، افراد خانواده و بستگان انجام می گیرد.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر