نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:21:29 PM 1402 / 03 / 13
 

 

ردیف

نوع بیمه

نوع قرارداد (میزان پرداختی بیمار)

خدمات بستری

خدمات سرپایی

1

تأمین اجتماعی(بیمه شده شاغل، آزاد، عادی و اختیاری)

10٪

30٪

2

تأمین اجتماعی مستمری بگیر

30٪

3

خدمات درمانی (کارکنان دولت،خویش فرما، سایر اقشار، روستایی)

10٪

30٪

4

تأمین اجتماعی مستمری بگیر مشمول فرانشیز

10%

30%

5

کمیته امداد امام خمینی(با ارائه معرفینامه)

رایگان

ECT رایگان

6

نیروهای مسلح شاغل

رایگان
ECT 10%

ویزیت 30٪

و بقیه 10٪

7

نیروهای مسلح (نیروهای وظیفه)

ECT 10%

30٪

8

پادگان شهید کبریایی(با ارائه معرفینامه)

رایگان

رایگان

9

پادگان آیت اله کاشانی(با ارائه معرفینامه)

رایگان

رایگان

10

نیروگاه اتمی( با ارائه معرفینامه)

رایگان

رایگان

11

بانک صادرات( با ارائه معرفی نامه)

رایگان

ویزیت رایگان بقیه20٪

12

بانک تجارت

رایگان

رایگان

13

بانک رفاه

قرارداد نداریم

14

بانک ملت

20٪

20٪

15

بانک کشاورزی

رایگان

رایگان

16

بانک ملی

رایگان(با معرفینامه)

10٪

17

بانک مسکن

قرارداد نداریم

18

بانک سپه

رایگان

 رایگان

19

وزارت نیرو(بیمه دانا)

رایگان

رایگان

20

شرکت نفت

اصلی رایگان

پدر و مادرشاغلین یک سوم

اصلی رایگان

پدر و مادرشاغلین یک سوم

21

بیمه ایران

رایگان

رایگان

22

PTTBP(با ارائه معرفی نامه)

رایگان

رایگان

 

بیمارانی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای قرار ندارند در هنگام پذیرش جهت استفاده از مزایای بیمه بستری شهری راهنمایی های لازم را از واحد مددکاری دریافت نمایند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر