نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:29:52 PM 1402 / 03 / 13
 
هزینه هتلینگ ( درجه 2) 239400  ریال( 6٪ تخت یا خدمات پرستاری+ 10764)
هزینه هتلینگ ( مزمن ) 179500ریال(6% تخت یا خدمات پرستاری+ 8076)
حق الزحمه  ECT بیهوشی 287750ریال
روانپزشک 135000ریال(25K) /   127600ریال( 4واحد بیهوشی) + یک ویزیت دوم 90000 
دارو و تجهیزات حدودا  45000 ریال
k داخلی / ویزیت، مشاوره ، دیالیز 6750ریال
سایر خدمات که K می گیرند 4850ریال
ویزیت شب اول 135000ریال ( 20k)
ویزیت شبهای وسط   101250ریال ( 15k)
ویزیت شب آخر  57375 ریال ( 5/8)
ویزیت استادیار روانپزشکی 67700ریال
ویزیت پزشک فوق تخصص سرپایی روانپزشک 65000- 54500 متخصص روان
ویزیت پزشک متخصص 44500ریال
ویزیت پزشک -  استادیار 55300ریال
ویزیت پزشک عمومی 37000 ریال

 

جدول تعرفه های مورد توافق بانکهای تجارت، صادرات، کشاورزی و ملی

 

نوع خدمت

تعرفه مورد توافق

حق العمل پزشکان جراح

3K

کمک جراح

20% حق العمل 1k

اتاق عمل

تعرفه وزارت بهداشت ودرمان

بیهوشی

2K

داروی بیهوشی

به ازای هر 15 دقیقه 48000 ریال

ریکاوری

25% بیهوشی 1k

ویزیب در بخش

3K

مشاوره

3K

ویزیت پزشک عمومی در درمانگاه

42000ریال

ویزیت متخصص در درمانگاه

66000ریال

ویزیت فوق تخصص- متخصص روان

90000ریال - 78000 ریال

ویزیت استاد یار متخصص 2K

79200ریال

وبربت استاد یار فوق تخصص 2K

93600ریال

ویزیت دانشیار فوق تخصص 2k

98400ریال

تشکیل پرونده

30000ریال

تخت روز، کلیه خدمات تشخیصی درمانی، خدمات پاراکلینیک، تزریقات و MRI

تعرفه

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر