نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

8:48:41 AM 1399 / 07 / 07
 
برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگرنژاد کاشان
 

ردیف

نام ونام خانوادگی پزشک

روزهای ویزیت

تخصص

1

آقای دکتر

افشین احمدوند

شنبه

متخصص روانپزشکی

(درمانگاه بازتوانی)

2

 خانم دکتر

زهرا شفیعی

   یکشنبه

متخصص روانپزشکی

3

 خانم دکتر

فاطمه عصاریان

  دوشنبه

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

4

خانم دکتر

زهرا سپهر منش

سه شنبه

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

5

آقای دکتر

گودرز عکاشه

سه شنبه

متخصص روانپزشکی

6

خانم دکتر

فاطمه سادات قریشی

چهارشنبه

متخصص روانپزشکی

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر