نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:58:57 AM 1397 / 08 / 26
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر