نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:17:11 AM 1398 / 12 / 03
 

کمیته اخلاق پزشکی

این کمیته جهت ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل میگردد و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان میباشد.

ترکیب کمیته:

 • نماینده رئیس دانشگاه مربوطه
 • نماینده رئیس بیمارستان مربوطه
 • یک نفر پزشک شاغل از ا فراد پیش کسوت و متخلق به اخلاق حسنه
 • یک نفر از پزشکان بازنشسته مندین ، دارای حسن شهرت ، تعهد ، حسن اخلاق و حسن طبابت به انتخاب رئیس بیمارستان به شرط موافقت فرد موصوف و فراهم بودن سایر شرایط
 • دو نفر از پزشکان خوشنام که به تعهد دینی و حسن اخلاق و حسن طبابت شهرت داشته ، با معرفی ریاست بیمارستان

جلسات کمیته باید حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل گردیده و صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت اموردرمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گردد . بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش ، مشتمل بر نظریه معاونت امور درمان و دارو ، باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گر دد . صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.

تبصره : کلیه پرسنل بیمارستان باید به نحو مقتضی از تصمیمات غیر محرمانه و ارشادات کمیته اخلاق پزشکی مطلع گردند .
تبصره : تصمیمات و تذکرات مربوط به افراد خاص باید با حفظ شئون و احترامات ایشان بطور محرمانه فقط به خودشان منعکس گردد. جنبه های تشویقی قابل اعلان عمومی خواهند بود.
کمیته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی

 

ترکیب کمیته:

 • نماینده ای از کمیته طرح انطباق در دانشگاه مربوطه
 • نماینده رئیس بیمارستان از بین پرسنل اداری و بیمارستانی
 • نماینده انجمن اسلامی بیمارستان
 • یک نفر روحانی آشنا به امور بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
 • یکی از خواهران پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
 • یکی از برادران پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
 • یک نفر پرستار به معرفی مدیر پرستاری بیمارستان
   

تبصره : شرح وظایف و عملکرد بر مبنای دستور شرعی امر به معروف و نهی از منکر و بر اساس مسائل مشروحه در بخش مراعات ارزشهای متعالی و ضوابط شرعی در همین سند و سایر دستور العملها و مقررات رسمی و معتبر ، خواهد بود.

جلسات کمیته باید حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل گردیده و صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت امور درمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گردد . بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش ، مشتمل بر نظریه معاونت امور و دارو باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گردد . صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.

تبصره : کلیه پرسنل بیمارستان باید به نحو مقتضی از تصمیمات غیر محرمانه و ارشادات این کمیته ، مطلع گردند.
تبصره : کمیته های اخلاق پزشکی و مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی قابل ادغام در یکدیگر میباشند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر