نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:30:32 AM 1398 / 12 / 03
 

 کمیته دارو ، درمان و تجهیزات

این کمیته به منظور تضمین خدمات درمانی در مجموعه بیمارستان و بویژه فوریتها و اورژانسها ، کنترل کیفیت و کمیت داروها و تجهیزات و سایر مسائل مهم و حیاتی تشکیل میگردد.

اهداف و وظایف:

 • ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان
 • آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه های درمان و دارو
 • نظارت بر حسن اجرای روند مسائل درمانی در بیمارستان
 • بررسی نتایج درمان با تاکید بر عوارض و مرگ و میر
 • همکاری با سایر کمیته ها بویژه کمیته های مرگ و میر ، آسیب شناسی و نسوج
 • ترویج مشاوره در سطح بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی و شرایط مطلوب در همکاریهای متقابل بین پزشکان ، پرستاران و سایر کادر درمانی ، تشخیصی ، بازتوانی بیمارستان
 • ایجاد هماهنگی و شرایط مطلوب در زمینه همکاریهای مستمر بین کادر درمان و داروی بیمارستان با مدیریت ، همکاران اداری و خدماتی
 • رسیدگی به کمبودها ، کاستی ها و مشکلات درمان و دارو در بیمارستان و ارائه راه حلهای مناسب
 • نظارت بر تجویز غیر مجاز دارو و برخورد با این موارد
 • نظارت بر احتمال مصرف غیر منطقی دارو ها بویژه آنتی بیوتیکها و برخورد با این موارد
 • نظارت بر احتمال تجویز داروهای ممنوع و برخورد با این موارد
 • نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی
 • نظارت بر موارد احتمالی مراعات نکردن غیر موجه لیست داروهای موجود در بیمارستان
 • نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان
 • نظارت بر انتقال خون و فرآورده های مربوطه به نحو صحیح و علمی
 • نظارت بر عوارض Iatrogenic داروها و سرمها و فرآورده های خون
 • پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی غیر مصرفی بیمارستان
 • پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی
 • نظارت بر نحوه استفاده از وسائل ، نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی
 • آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
 • پیش بینی و ارائه برنامه برای تهیه ابزار یدکی دستگاهها
   

ترکیب :

 • رئیس بیمارستان
 • سه تا پنج نفر از متخصصین بیمارستان از رشته های مختلف
 • داروساز مسئول داروخانه
 • مدیر بیمارستان
 • نماینده مدیر بیمارستان در تجهیزات
 • رئیس آزمایشگاه و نماینده از آزمایشگاه در رابطه با انتفال خون
 • یک نفر پرسار مطلع به انتخاب مدیر پرستاری
 • مسئول تدارکات بیمارستان
 • سرپرستار اتاق عمل بیمارستان

تبصره : نظر به اهمیت مسائل دارو و درمان و تجهیزات دربیمارستان ، کمیته حسب مورد میتواند از افراد صاحبنظر امور دارویی ، درمانی و تجهیزاتی بعنوان مشاورین علمی و اجرایی دعوت بعمل آورد.

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردیده و صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت امور درمان و داروی دانشگاه مربوطه ارسال گردد. بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش ، مشتمل بر نظریه معاونت امور و دارو باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گردد.صورتجلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد بیمارستان نگهداری شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر