نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:31:04 PM 1401 / 05 / 23
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1401 / 04 / 14  -9:14 تعداد مشاهدات :121


--1401 / 04 / 14  -9:8 تعداد مشاهدات :116


--1401 / 03 / 30  -12:32 تعداد مشاهدات :139


--1401 / 03 / 02  -8:39 تعداد مشاهدات :294


--1401 / 02 / 20  -10:16 تعداد مشاهدات :167


--1401 / 02 / 15  -10:25 تعداد مشاهدات :205


--1401 / 01 / 30  -12:28 تعداد مشاهدات :230


--1401 / 01 / 02  -21:27 تعداد مشاهدات :285

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: