نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

3:17:03 PM 1398 / 04 / 25
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1398 / 04 / 16  -12:47 تعداد مشاهدات :59


--1398 / 04 / 02  -10:42 تعداد مشاهدات :95


--1398 / 03 / 29  -12:52 تعداد مشاهدات :165


--1398 / 03 / 29  -12:43 تعداد مشاهدات :79


--1398 / 02 / 19  -8:55 تعداد مشاهدات :350


--1398 / 02 / 12  -12:23 تعداد مشاهدات :337


--1398 / 02 / 08  -12:21 تعداد مشاهدات :196


--1398 / 01 / 22  -9:2 تعداد مشاهدات :414

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: