نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:28:26 AM 1400 / 02 / 25
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1400 / 02 / 19  -10:49 تعداد مشاهدات :30


--1399 / 12 / 26  -9:14 تعداد مشاهدات :144


--1399 / 12 / 24  -8:28 تعداد مشاهدات :166


--1399 / 12 / 12  -9:32 تعداد مشاهدات :209


--1399 / 11 / 18  -8:40 تعداد مشاهدات :383


--1399 / 11 / 14  -11:1 تعداد مشاهدات :560


--1399 / 10 / 24  -9:50 تعداد مشاهدات :203


--1399 / 10 / 01  -10:20 تعداد مشاهدات :286

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: