نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:26:33 PM 1399 / 08 / 02
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: